Predaj a servis zváracích strojov a príslušenstva

Zváračky Čadca

Zváracie stroje je možné použiť na rôzne druhy zvárania


Elektroplynové zváračky

Elektroplynové zváranie vzniklo z elektrotroskového zvárania a pripomína ho usporiadaním aj využitím. Namiesto trosky, elektróda sa odtavuje teplom od oblúku ktorý horí v ochrannom plyne, rovnakým spôsobom ako pri zváraní MIG/MAG. Táto metóda sa používa na materiály hrúbky 12 - 100 mm a pri hrubších materiáloch sa používa rozkyv. Úprava zvarových hrán je zvyčajne jednoduchý I spoj s medzerou, ale používa sa aj V spoj. V porovnaní napr. s ručným MIG/MAG zváraním táto technológia prináša značné úspory pri výrobe vertikálnych zvarových spojov.

Ako pri všetkých ostatných spôsoboch oblúkového zvárania v ochranných atmosférach sa ako elektróda používa plný alebo rúrkový drôt. Používajú sa aj rovnaké typy ochranných plynov. V porovnaní s elektrotroskovým zváraním je veľkosť teplom ovplyvnenej oblasti (TOO) menšia a rázová húževnatosť je o niečo lepšia. Dlhý výlet drôtu môže predstavovať výhodu, lebo dovoľuje vyššie zváracie rýchlosti, dáva menší zvarový kúpeľ a ohrev základného materiálu.

Elektro-troskové zváračky

Pri štarte procesu elektrotroskového zvárania (ETS, ESW) sa vytvorí oblúk medzi elektródou a zváraným dielcom. Oblúk roztaví tavivo nasypané do spoja , vytvorí sa troskový kúpeľ ktorého hĺbka narastá. S narastaní teploty trosky narastá jej elektrická vodivosť, takže oblúk zanikne a prúd prechádza tekutou troskou. Ohrev potrebný na zváranie sa v ďalšom vytvára prostredníctvom elektrického odporu trosky.

Zvar vzniká medzi vodou chladenými medenými formovacími príložkami a čelnými plochami zváraných dielcov. Zváracia hlava sa počas procesu zdvíha. Ako prídavný materiál sa používa jedna alebo viac drôtených elektród, podľa hrúbky zváranej časti. Pri veľkých hrúbkach sa používa rozkyv elektród.

Výhody tejto metódy sú:

 • Vysoká produktivita
 • Nízke náklady na prípravu spoja
 • Zvarový spoj sa robí na jeden priechod bez ohľadu na hrúbku
 • U tupých spojov nenastávajú žiadne uhlové deformácie
 • Nízka úroveň priečnych napätí
 • Riziko vodíkového praskania je nízke


Slabinou tejto technológie je veľké množstvo vneseného tepla a následné pomalé chladnutie, v dôsledku čoho značne narastá zrno v teplom ovplyvnenej oblasti (TOO). Rázová húževnatosť materiálu v TOO nie je dostatočná na to, aby vyhovela požiadavkám na zvarové konštrukcie so zaručenou odolnosťou proti praskaniu za nízkych teplôt, inak známou odolnosťou proti krehkému lomu.

Plazmové zváračky

Plazmové zváranie (zváranie plazmovým oblúkom, PAW je proces veľmi podobný zváraniu TIG. Je to vlastne zdokonalená verzia zvárania TIG, vyvinutá s cieľom zvýšenia produktivity.

Pri plazmovom zváraní jestvujú dva oddelené prúdy plynu. Plazmový plyn prúdi okolo wolfrámovej elektródy a následne tvorí jadro plazmového oblúku, a ochranný plyn, ktorý poskytuje ochranu tavného kúpeľa.

Plazmové zváranie sa používa v troch verziách:

 1. Mikroplazmové zváranie, so zváracím prúdom v rozmedzí od 0,1 do 20 A.
 2. Plazmové zváranie stredného rozsahu, so zváracím prúdom od 20 do 100 A.
 3. Zváranie s plným prievarom ( "keyhole") nad 100 A, kde plazmový oblúk pretavuje celú hrúbku steny zváraného dielca. Je to veľmi používaný proces v leteckom a raketovom priemysle, v chémii a potravinárstve a najmä v petrochémii.

Zváranie plazmou

Obdobne ako pri zváraní metodou TIG aj pri plazmovom zváraní sa elektrický oblúk vytvára medzi neodtavujúcou sa elektódou a základným materiálom. Na rozdiel od zvárania TIG je elektrický oblúk viazaný konštrukciou horáka / vodou chladená medená tryska /, čo spôsobuje vyššiu hustotu výkonu.

Pri plazmovom zváraní sú vždy potrebné dva druhy ochranných plynov :
 1. Plazmový plyn / centrálny plyn / prevažne argón, čiastočne s prímesou vodíka alebo hélia.
 2. Ochranný plyn / vonkajší plyn /, ktorý môže obsahovať okrem argónu napr.vodík pre chrómniklové ocele alebo hélium na zváranie hliníka a jeho zliatin, titanu a zliatin medi.

Delenie plazmou

Plazmové rezanie je tavný proces pri ktorom je kovový materiál natavený plazmovým lúčom vyfukovaný z reznej medzery. Horúci zúžený plazmový oblúk sa získava z elektrického zdroja plazmy. Prenos energie je relatívne vysoký, preto je materiál vyfukovaný s pomerne širokou reznou medzerou.

V praxi používané techniky plazmového delenia s nosnými plynmi:

 • Argón-vodíkové plazmové delenie
 • Dusíkové plazmové delenie
 • Plazmové delenie s vodnou injektážou
  • Spájkovacie zváračky

   Spájkovanie plameňom patrí ako zváranie plameňom k tepelným spojovacím metódam.

   Pri spájkovaní môžu byť spolu spájané aj materiály rôzneho druhu, čo pri zváraní prináša problémy. Spájkovanie sa výborne osvedčilo i u tenkostenných materiálov a materiálov citlivých na teplo pre výrobu bezpečných a tesných spojení, ktoré znesú veľké zaťaženie.

   Pri spájkovaní sa v zásade používa plameň acetylén-kyslík alebo acetylén-vzduch.

   Odporové zváračky

   ESAB pribral zariadenia na odporové zváranie do svojho výrobného programu v šesťdesiatych rokoch odkúpením firmy ASEA-SVETS od spoločnosti ASEA, ktorá začala vyvíjať a vyrábať odporové zváračky už v tridsiatych rokoch. Dnešný technický know-how ktorý má ESAB k dispozícii v tejto oblasti sa teda zakladá na viac ako šesťdesiatročných skúsenostiach.

   Program ESAB v oblasti odporového zvárania obsahuje všetky kategórie zariadení. Od malých nožných bodoviek až po celé aické linky na výrobu lodných reťazí. Zariadenia dnes vyvíjajú a vyrábajú tri samostatné jednotky - každá so svojim vlastným špecializovaným zameraním.
   Náš rozsiahly program, ktorý pokrýva takmer všetky aspekty tejto oblasti, je známy v celom svete.
   Pri odporovom zváraní sa kovy spájajú bez prídavného materiálu, pôsobením elektrického prúdu (ktorý spôsobuje odporový ohrev) a prítlačnej sily na zváranú oblasť. Množstvo vytvoreného tepla závisí o.i. na elektrickom odpore zváraných materiálov. Je to dôležitý faktor na základe ktorého odporové zváranie dostalo svoje meno.

   Hlavné metódy odporového zvárania sú:

   • Bodové zváranie zráračkou
   • Výstupkové zváranie
   • Švové zváranie
   • Stykové zváranie stlačením
   • Stykové odtavovacie zváranie

   Trecie premiešavacie zváračky

   Trecie premiešavacie zváranie je metóda prevárania plnej hrúbky materiálu v tuhom stave, ktorú možno použiť na spojovanie plechov - v súčasnosti najmä z hliníka - bez dosiahnutia teploty tavenia.

   Trecie premiešavacie zváranie (FSW) objavili, patentovali a vyvinuli do priemyselne použiteľnej úrovne v TWI (The Welding Institute - Zváračský ústav) v Abingtone, Veľká Británia. Pri tejto metóde sa rotujúci nástroj tvaru profilovaného čapu s osadením pomaly vtláča do oblasti spoja dvoch plechov priložených k sebe na zraz. Zvárané časti musia byť pevne upnuté na podložku spôsobom ktorý zabráni odtlačenie spojovaných častí od seba. Teplo trenia medzi nástrojom vyrobeným z materiálu odolného opotrebovaniu a zváranými dielcami spôsobí, že materiál zváraných častí zmäkne bez dosiahnutia taviacej teploty a umožní posúvanie nástroja pozdĺž línie zvaru. Zplastizovaný materiál sa unáša k nábehovej strane rotujúceho čapu a pretvárňuje sa v priestore uzavretom plochou osadenia nástroja. Po vychladnutí zostáva medzi dielcami spoj vytvorená v tuhej fáze.

   Trecie premiešavacie zváranie sa môže použiť na spojovanie hliníkových plechov a dosiek bez prídavného materiálu a ochranného plynu. Materiály hrúbky od 1,6 do 30 mm možno zvárať na jeden prechod s plným prievarom bez pórov alebo neprievarov. Spoje s vysokou celistvosťou a nízkymi deformáciami možno získať na mnohých zliatinách hliníku, aj na takých, ktoré sú obtiažne zvariteľné konvenčnými metódami tavného zvárania. Doteraz sa už podarilo úspešne zvárať množstvo zliatin hliníka (typov 2xxx, 5xxx, 6xxx, 7xxx a 8xxx) aj zliatin Al-Li. Nedávno sa podarilo zvárať zliatiny olova, medi, horčíka aj titánu. Laboratórne sa skúša zváranie ocelí

   zváračky MIG / MAG

   Pri oblúkovom zváraní v ochranných atmosférach (známeho ako zváranie metódou MIG alebo MAG, alebo GMAW) sa oblúk udržiava medzi koncom nekonečnej drôtovej elektródy a zváraným dielcom. Oblúk a zvarový kúpeľ sa chránia prúdom inertného (metóda MIG) alebo aktívneho plynu (MAG). Proces je vhodný pre väčšinu technických kovov a prídavné drôty sa dodávajú na zváranie širokého sortimentu materiálov.

   Zváranie MIG/MAG je principiálne produktívnejšie ako zváranie MMA (obaľovanou elektródou), kde vznikajú stratové časy vždy keď zvárač preruší zváranie aby vymenil spotrebovanú elektródu. Nedopalky elektród vznikajúce pri ROZ predstavujú zasa straty materiálu. Z každého kilogramu nakúpených obalených elektród sa súčasťou zvarového spoja stane asi 65 dkg, zvyšok sú straty. Pri použití plného alebo rúrkového drôtu sa využitie prídavného materiálu zvyšuje na 80 - 95%. Zváranie MIG/MAG je všestranný proces s vysokým odtavovacím výkonom a možnosťou zvárať vo všetkých polohách. Proces sa široko používa na materiály malých až stredných hrúbok a na zliatiny hliníka, obzvlášť tam, kde sa od zváračov vyžaduje vysoký výkon. Pri použití rúrkových drôtov sa táto technológia viac a viac uplatňuje na zváranie ťažkých oceľových konštrukcií.

   zváračky MIG/MAG

   Z dôvodu svojej vysokej produktivity a priemyselného rozšírenia je zváranie MIG/MAG jednou z najrozšírenejších metód zvárania v priemyselnej výrobe. Pri zváraní MIG/MAG horí elektrický oblúk medzi vinutou drôtenou elektródou a obrobkom. Drôtená elektróda sa prikladá k obrobku ako prídavný zvárací materiál, posúva sa cez podávač a taví sa v elektrickom oblúku. Ochranný plyn obteká trysku obklopujúcu drôtenú elektródu a chráni el. oblúk pred atmosférickými vplyvmi.

   Princíp zvárania MIG/MAG spočíva v odtavovaní kovového drôtu, ktorý je vedený zváracím horákom a roztavený teplom elektrického oblúka.
   Zváracím drôtom , ktorým sa privádza el. prúd,vytvárame spolu so základným materiálom zvarový kov.
   Elektrický prúd zo zváracieho zdroja je prenášaný na zvárací drôt kontaktnou špičkou.
   Plynová tryska chráni elektrický oblúk a roztavený zvarový kov. Ochranný plyn môže byť inertný MIG(Metal Inert Gas) alebo aktívny MAG (Metal Active Gas).
   Inertné plyny nereagujú s roztaveným zvarovým kovom.
   Príkladom pre tieto plyny je argón a hélium.
   Aktívne plyny reagujú s roztaveným zvarovým kovom. Argon s malým podielom oxidu uhličitého alebo
   kyslíka je príkladom aktívneho plynu.
   Aktívne zložky ovplyvňujú napríklad prievar a teplotu zvarového kúpeľa.

   Významné prednosti zvárania MAG sú:

   vysoká bezpečnosť procesu
   vysoký tavný výkon
   dobré metalurgické parametre

   S ochrannými plynmi na MIG zváranie neželezných kovov môžete pomocou rôznych zmesí plynov dosiahnuť rôzne zváracie výsledky.

   Pri MIG zváraní (tj. zváraní kovov v atmosfére inertného plynu) sa používajú výhradne inertné plyny a ich zmesi. Inertné plyny nereagujú so základným materiálom. MIG zváranie neželezných kovov sa preto s výhodou používa na zváranie hliníka, hliníkových zliatín, medi a titánu.

   Zváračky obaľovanou elektródou

   Ručné oblúkové zváranie (ROZ) je tiež známe pod názvom zváranie obalenými elektródami (SMAW, MMA). Je to jeden z najstarších a najvšestrannejších spomedzi užívaných zváracích procesov.

   Elektrický oblúk horí medzi koncom obalenej kovovej elektródy a a zváraným dielcom. Kvapky roztaveného kovu z elektródy sa prenášajú oblúkom do zvarového tavného kúpeľa. Pritom ich plyny, vznikajúce termickým rozkladom elektródového obalu chránia pred pôsobením atmosféry. Roztavená troska pláva na povrch zvarového kúpeľa, kde chráni zvarový kov pred atmosférou počas tuhnutia. Troska sa musí odstrániť po uložení každej zvarovej vrstvy. Elektródy sa vyrábajú v stovkách rôznych druhov, pričom často obsahujú prísady na dosiahnutie vyššej pevnosti, ťažnosti a trvácnosti zvarov. Proces sa používa v prevážnej miere na zváranie ocelí pri výrobe oceľových konštrukcií, v lodiarstve a obecne v strojárskej výrobe. Napriek relatívnej pomalosti procesu spôsobenej nutnosťou meniť elektródy a odstraňovať trosku, ROZ zostáva jednou z najpružnejších technológií a je výhodná v oblastiach s obmedzenou prístupnosťou.

   Zváračky - plameňom

   V autogénnom spracovaní kovov má zváranie plameňom svoje pevné miesto.

   Veľkou výhodou acetylénu je redukčný účinok zváracieho plameňa, ktorý možno ľahko nastaviť a regulovať. Zváranie plameňom sa vyznačuje dobrým premostením medzier. Nie je nutná žiadna, alebo len minimálna príprava zvarových plôch.

   Bezproblémové nasadenie je tiež obzvlášť cenné pri zváraní v polohách. Napr. pri výstavbe potrubí, kde iné zváracie metódy spravidla vôbec neprichádzajú do úvahy alebo sú nehospodárne, ponúka acetyléno-kyslíkový plameň osvedčené možnosti použitia. Spaľovanie acetylénu s kyslíkom sa vyznačuje silne ohraničeným kužeľom plameňa.

   Plameňové technológie

   Plameňové technológie majú veľmi dlhú históriu.
   Princíp však zostáva stále rovnaký.
   Spaľovaním horľavého plynu spolu s kyslíkom vzniká teplo.
   Plameňové technológie nevyžadujú žiadne drahé vybavenie a zdroje energie, sú ľahko dopraviteľné na miesto nasadenia.
   Väčšinou tieto technológie nepotrebujú elektrický prúd ani vodné chladenie.

   Najčastejšie aplikácie plameňových technologií:

   • Rezanie plameňom
   • Predhrev ,ohrev plameňom
   • Rovnanie plameňom
   • Spájkovanie plameňom
   • Zváranie plameňom
   • Drážkovanie plameňom
   • Striekanie plameňom
   • Vytvrdzovanie plameňom

   Zváračky - zváranie pod tavidlom

   Pri zváraní pod tavivom (ZPT, SAW) sa oblúk zapáli medzi zváraným dielcom a koncom prídavného drôtu pod vrstvou zrnitého taviva. Oblúk je teda skrytý pod tavivom. Časť taviva sa roztaví a vytvorí ochranné troskové pokrytie zvarového tavného kúpeľa. Zvyšok taviva sa vracia na opakované použitie.

   Zváranie pod tavivom sa v podstate robí na plne mechanizovaných zariadeniach, aj keď jestvujú aj ručné horáky na tento spôsob zvárania. Na zvýšenie produktivity sa môže použiť usporiadanie s niekoľkými elektródami (drôtmi). Pretože výkon odtavenia je veľmi vysoký, tento proces je zvlášť vhodný na výrobu dlhých rovných spojov v základnej polohe.

   ZPT sa rozsiahle používa pri výrobe tlakových nádob a zásobníkov, chemických zariadení, masívnych konštrukcií, pri stavbe lodí a pri opravách.

   Zváračky rúrkovým drôtom

   Zváranie rúrkovým drôtom (tiež FCAW) je veľmi podobné technológii MIG/MAG pokiaľ ide o techniku zvárania aj zváracie zariadenie. Elektróda nemá plný prierez, ale pozostáva z kovového obalu, obklopujúceho tavivovú náplň. Rúrkový drôt sa vyrába z kovovej pásky, ktorá sa najprv formuje do tvaru U. Do tohto žliabku sa uloží tavivo a legujúce prísady a nato sa pásik uzavrie do tvaru rúrky sériou tvarovacích valčekov.

   Podobne ako pri zváraní MIG/MAG, aj pri zváraní rúrkovým drôtom ochranu zvarovej oblasti pred pôsobením atmosféry zabezpečuje ochranný plyn. Plyn sa alebo dodáva zvonku, pričom hovoríme o zváraní rúrkovým drôtom v ochrannej atmosfére, alebo sa vytvára rozkladom plynotvorných prísad v tavivovej náplni (zváranie s vlastnou ochranou). Navyše k plynovej ochrane, rúrkový drôt tvorí aj trosku, ktorá chráni zvarový kov počas jeho chladnutia. Troska sa následne odstráni.

   Zváračky TIG

   Zváranie v ochrannej atmosfére s netaviacou sa elektródou (známe aj ako WIG) používa wolfrámovú elektródu, ktorá sa pri zváraní netaví. Elektróda, oblúk aj oblasť obklopujúca zvarový kúpeľ sa chránia pred atmosférou inertným plynom. Keď je potrebný prídavný materiál, pridáva sa vo forme drôtu na predný okraj tavného kúpeľa.

   Zváranie metódou TIG dáva veľmi čisté zvary vysokej kvality. Keďže nevzniká žiadna troska, možnosť vzniku troskových inklúzií vo zvarovom kove je vylúčená a vyrobené zvary nevyžadujú prakticky žiadne čistenie. Metódu TIG možno použiť na zváranie prakticky všetkých kovov a proces je vhodný na ručné zváranie aj na mechanizované alebo aizované spôsoby. Najrozsiahlejšia oblasť použitia technológie TIG je pri zváraní hliníka a jeho zliatin a tiež nehrdzavejúcich ocelí, kde je celistvosť zvaru požiadavkou primárnej dôležitosti. Zváranie metódou TIG sa široko využíva na výrobu vysokokvalitných spojov v jadrovej energetike, v chémii a potravinárstve, v leteckom a raketovom priemysle.

   Pri TIG zváraní horí elektrický oblúk medzi neodtavujúcou sa wolfrámovou elektródou a základným materiálom.

   Na ochranu wolfrámovej elektródy a roztaveného zvarového kúpeľa sa používajú inertné plyny ako argón a hélium alebo ich zmesi, prípadne s neoxidačnými komponentami. TIG zváranie je použiteľné pri všetkých tavne zvariteľných kovoch. Výber druhu prúdu, polarity a ochranného plynu sa riadi podľa základného materiálu.

   Dolu vidíme tri ochranné plyny na TIG zváranie a ich vplyv na elektrický oblúk.

   TIG - oblúk v ochrane Argónu